National Institute of Polar Research

Home>About>About Our Institute>Past Directors

About / About Our Institute

Past Directors

As of October 1, 2017

Takeshi Nagata 1973.9.29 - 1984.11.30
Tatsuro Matsuda 1984.12.1 - 1988.11.30
Takao Hoshiai 1988.12.1 - 1994.11.30
Takeo Hirasawa 1994.12.1 - 2000.11.30
Okitsugu Watanabe 2000.12.1 - 2004.11.30
Hideki Shimamura 2004.12.1 - 2005.4.30
Masaki Ejiri 2005.3.19 - 2005.9.30 *acting director
Yoshiyuki Fujii 2005.10.1 - 2011.9.30
Kazuyuki Shiraishi 2011.10.1 - 2017.9.30
Takuji Nakamura 2017.10.1 -
Page Top